Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

I. Omvang

 1. De algemene verkoopsvoorwaarden (dwz "leveringsvoorwaarden") zijn van toepassing op alle zakelijke relaties van Avimko ("wij" of "ons") bij onze klanten (dwz koper of kopers). De leveringsvoorwaarden zijn geldig indien de koper een ondernemer of particulier is, een rechtspersoon onder publiek recht of een publiekrechtelijk identificatienummer als bewijs van zijn ondernemerschap.
 2. De leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en leveren van zowel zelf geproduceerde goederen, als goederen ingekocht van leveranciers. De leveringsvoorwaarden, in hun respectieve toepasselijke versie, zijn van toepassing als kaderovereenkomst, ook naar toekomstige contracten. In dat geval informeren wij de koper onmiddellijk van wijzigingen in onze leveringsvoorwaarden. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten verkooptransacties, met inbegrip van bestellingen via onze online winkel www.Avimko.eu (dwz ook 'online shop') of via onze bestel telefoonlijn.
 3. Deze leveringsvoorwaarden zijn exclusief van toepassing. Eventuele afwijkende, tegenovergestelde of aanvullende voorwaarden van de koper worden slechts geaccepteerd na uitdrukkelijke toestemming van Avimko. Deze toestemming kan slechts gegeven worden indien de koper bevestigd op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden.
 4. Individuele afspraken met de koper in het individuele geval (inclusief raamovereenkomsten, aanvullingen en wijzigingen) hebben altijd voorrang boven deze leveringsvoorwaarden. Een schriftelijk contract, als alternatief een schriftelijke aanvullende clausule bij de overeenkomst dient expliciet opgesteld en bijgevoegd bij de overeenkomst.
 5. Alle verklaringen en mededelingen (bijv. deadlines, melding van gebreken, verklaringen van intrekking of vermindering) door de koper gemaakt met Avimko worden na de afsluiting van het contract effectief.

II. Afsluiting van het contract

 1. Onze aanbiedingen in de catalogus of de online winkel zijn niet bindend en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit geldt ook voor de beschrijving van de goederen. De presentatie en reclame van artikelen, bijv. via onze online winkel of in onze catalogus kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen.
 2. De bestelling van de koper voor goederen geeft aanleiding tot een bindende aanvraag tot aankoopsovereenkomst. Door een bestelling in de online winkel te plaatsen via de knop "Bevestiging & betalen", legt de koper een bindende koop contract vast, dat onze acceptatie vereist. Tenzij anders vermeld in de bestelling, kunnen wij deze accepteren.
 3. Een contract wordt geacht door de koper te zijn gesloten overeenkomstig de voorwaarden van het contract.
 4. Als een bestelling via de online winkel wordt geplaatst, resulteert dit in volgende stappen:
 1.  Aan het einde van het desbetreffende bestelproces ontvangt de koper een lijst van de bestelde producten, evenals de totale te betalen prijs inclusief de berekening van de wettelijke btw en de toepasselijke verzend- en bijkomende kosten.
 2. Voordat u een bestelling heeft ingediend, heeft de koper ook de mogelijkheid om de bestelling opnieuw te controleren en, indien nodig, de bestelling te wijzigen of volledig te verwijderen door op de bijhorende knoppen te klikken.
 3. Wij bevestigen onmiddellijk aan de koper de ontvangst van de bestelling via email (orderbevestiging). De orderbevestiging is geen acceptatie van de bestelling, tenzij de acceptatie hierbij wordt verklaard samen met de ontvangst van de bestelling. Een contract wordt alleen gesloten als we uw bestelling accepteren via een verklaring van aanvaarding of door de bestelde artikelen te leveren.
 4. De contracttaal is Nederlands, Frans, Engels. Alle contractuele gegevens worden alleen in de context van onze commerciële boekhouding opgeslagen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Deze gegevens zijn niet meer beschikbaar na afloop van een verkoop. Bewaar de contractuele documenten die wij u sturen of maak een kopie daarvan. U kan deze leveringsvoorwaarden en eventuele andere contractuele bepalingen downloaden, opslaan en / of afdrukken. De link word bovendien op alle documenten voorzien en zijn te allen tijde beschikbaar op de website. (http://www.avimko.eu/nl/algemene-voorwaarden)

III.Prijzen

 1. De prijs vermeld in het respectieve aanbod voor onze goederen is de netto prijs plus wettelijke btw en andere prijscomponenten. De verzendkosten worden door de koper gedragen en worden vermeld in de respectieve aanbieding, alsmede onder Betalings- en verzendkosten ("Levering en verzending"). Tenzij anders overeengekomen, gelden de volgende verzendkosten:
 2. Binnen België bedraagt de verzendkosten EUR 8,95 excl. btw, tenzij de bestelwaarde van de koper EUR 250,00 netto bedraagt (eindverbruiker) of EUR 500,00 netto (wederverkoper). Als bovenstaande orderwaarden worden bereikt, alsmede bij inkoop door de koper, is de verzending gratis. Bij zending in het buitenland worden extra kosten in rekening gebracht, waarvan de koper tijdig op de hoogte wordt gesteld.
 3. In geval van verzending van het aangekochte item naar landen buiten de Europese Gemeenschap, omvat de aangegeven eindprijs geen douanerechten, invoerbelastingen of andere invoerrechten die eventueel door het doelland worden opgelegd. Deze extra kosten zijn steeds te betalen door de koper.
 4. Wij zijn gerechtigd om gedeeltelijke facturen uit te geven voor gedeeltelijke leveringen in de zin van punt V.8.

IV. Betaling, vervaldatum, standaard in betaling

 1. De betaling door de koper kan hoofdzakelijk gebeuren via overschrijving op rekeningnummer BE70 3630 6236 9525 of tegen contant betaling door middel van de aangegeven betaalmiddelen (voor verzending van de goederen). De betaling geschiedt zonder aftrek binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de afgifte van de factuur.
 2. Betaling zal als tijdig worden beschouwd als we het betreffende bedrag op vervaldatum onze rekening hebben ontvangen.
 3. De koper is in gebreke bij het verstrijken van de voornoemde betalingstermijn. Tijdens dit verzuim is rente verschuldigd op de aankoopprijs tegen de respectievelijk geldende wettelijke standaardrente. Wij behouden ons het recht voor verdere schadevergoeding te vorderen.
 4. Als we later worden geconfronteerd met omstandigheden waaruit een aanzienlijke verslechtering van de financiële situatie van de koper blijkt, waardoor onze betalingsvorderingen ten opzichte van de koper kunnen worden bedreigd (bijv. Door een aanvraag om een insolventieprocedure op te stellen), hebben we het recht om ons te onttrekken aan de verkoop of om een voorschot te eisen of voorafbetaling te vorderen indien er nog uitstaande goederen moeten worden afgeleverd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake het weigeren van prestaties na het verstrijken van een termijn. In geval van contracten met betrekking tot de fabricage van bestelde goederen hebben we het recht om de productie direct op te schorten.
 5. De koper mag uitsluitend dergelijke tegenvorderingen afrekenen die zijn vastgesteld met een definitief rechtsgevolg of die onbetwist zijn of door ons zijn erkend. De koper mag alleen een recht van behoud op grond van tegenvorderingen voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

V. Levering en verzending, aanvaarding door klant, risico overdracht bij aanvaarding.

 1. Levering wordt uitgevoerd ex-works, dat is ook de plaats van verzending. Indien de koper dit verzoekt, kunnen de goederen naar de andere bestemming verzonden worden.. Tenzij anders overeengekomen, zijn wij gerechtigd om de wijze van zending (met name de expediteur, verzendroute, verpakking) naar eigen goeddunken te kiezen.
 2. Als de koper het verzendingstype "ophalen" selecteert, kan de koper de goederen tijdens onze kantooruren ophalen van maandag tot en met vrijdag 9:00 tot 16:00 uur in het magazijn op het volgende adres: Avimko, Haagstraat 2b/1, B-9150 Kruibeke.
 3. Wij zullen de koper informeren zodra de goederen klaar zijn voor ophaling. De koper ontvangt de bestelde goederen enkel op vertoon van de afhaalbon.
 4. Het laden voor transport maakt geen deel uit van onze verantwoordelijkheden. Bijgevolg is de koper zelf verantwoordelijk voor het laden van de goederen. Hij zal zelf apparatuur voorzien voor het laden en beveiligen van de goederen op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 5. Het risico op toevallig verlies en toevallige verslechtering van de goederen zal uiterlijk bij de overdracht van de goederen aan de koper worden overgedragen.
 6. In geval van verkoop met levering naar het opgegeven leveringsadres is het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de goederen, als ook het risico op vertragingen voor de klant. Vanaf het moment dat de goederen worden overhandigd aan de expediteur, de vervoerder of een andere persoon in opdracht van de klant. De goederen worden beschouwd als geleverd ook als de koper in gebreke is met de aanvaarding van de zending.
 7. De levertijd wordt met de klant overeengekomen en / of door ons in het bestelproces aangegeven. De aangegeven leveringsperiode kan slechts starten wanneer de Koper ons voorziet en ons op de hoogte stelt van alle informatie en documenten die nodig zijn voor het uitvoeren van de levering binnen een bepaalde termijn en de overeengekomen vooruitbetalingen heeft uitgevoerd. Tenzij anders bepaald, zullen afgesproken deadlines beginnen op de datum van de orderbevestiging. Deze termijnen worden dienovereenkomstig uitgebreid indien aanvullende bestellingen op een later tijdstip worden geplaatst.
 8. Indien wij niet in staat zijn om te voldoen aan bindende levertijden voor redenen buiten onze controle (niet beschikbaarheid bij leverancier), zullen wij de koper dienovereenkomstig onverwijld in kennis stellen van de verwachte nieuwe levertijd. Indien de goederen ook niet binnen de nieuwe leverdatum beschikbaar zijn voor levering, kunnen wij geheel of gedeeltelijk van het contract afzien; we zullen alle stortingen die de koper reeds heeft gedaan zonder onnodige vertraging terugbetalen ten bedrage van de niet geleverde goederen. Niet-beschikbaarheid van de goederen in deze zin wordt in het bijzonder beschouwd als een vertraagde levering door een van onze leveranciers.
 9. Wij hebben alleen recht op gedeeltelijke leveringen indien (i) de koper de partiële levering voor het contractueel overeengekomen doel kan gebruiken, (ii) levering van de resterende bestelde goederen worden verzekerd, en (iii) geen extra kosten voor de koper door de late levering worden gegenereerd.
 10. Goederen die gepersonaliseerd worden op vraag van de klant door middel van graveren, laseren, bedrukking of gelijk welke aard worden nooit teruggenomen.
 11. Kleuren en maten van de goederen kunnen verschillen tussen de informatie op de website en de geleverde producten. Tevens kunnen artikelen verschillen afhankelijk van de productiebatch. Avimko kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verschillen in kleur en maat geleverd door onze producenten. Bij elk afwijking zullen we steeds de fabrikant hiervan op de hoogte stellen. 

VI. Plicht tot inspectie en indienen bezwaarschrift voor ondernemers

 1. De kopers vaststellingen op gebreken zijn onderworpen aan de nakoming van de wettelijke verplichtingen van de koper om defecten te inspecteren en te melden. De koper is verplicht de verzendingen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en ons binnen 10 kalenderdagen na de overdracht van de zending aan de koper ons onverwijld in kennis te stellen van dergelijke gebreken schriftelijk of per mail. In geval van verborgen gebreken begint de bezwaarperiode wanneer het verborgen gebrek gedetecteerd werd of zou kunnen zijn gedetecteerd zonder grove nalatigheid. Het doorsturen van aangekochte artikelen aan derden of hun zending naar een buitenlands douanegebied laat de koper niet vrij van zijn verplichting tot bezwaar krachtens dit punt VI.1
 2. Indien de melding van gebreken niet tijdig zijn overgemaakt aan ons worden onze aansprakelijkheid voor het gebrek uitgesloten.

VII. Behoud van recht

 1. Wij behouden ons het recht op de aangekochte goederen totdat alle aanspraken die voortvloeien uit het aankoopcontract volledig zijn vervuld. Dit geldt ook tot alle van onze toekomstige vorderingen uit een lopende zakelijke relatie, plus rente en kosten volledig zijn geregeld.
 2. De koper is niet gerechtigd om het aangekochte object te verkopen of anderzijds te vervreemden, met name om het te beveiligen of over te dragen, zolang het aangekochte object onder ons eigendomsrecht valt, dwz. zolang de koper niet heeft voldaan aan alle vorderingen uit het betrokken aankoopcontract. Het samenvoegen van items van de koper of van derden met van ons aangekochte voorwerpen die onder ons eigendomsrecht vallen, is verboden.
 3. De koper stelt ons onmiddellijk schriftelijk of per mail in kennis, indien en voor zover derden toegang hebben tot de aangekochte zaken die onder ons eigendomsrecht vallen.

VIII. Garantie en aansprakelijkheid

 1. De rechten van de koper in geval van materiële of juridische gebreken zijn onderworpen aan de wettelijke bepalingen, tenzij anders overeengekomen. De specifieke wettelijke bepalingen met betrekking tot de definitieve levering van de goederen aan een consument blijft in ieder geval onaangetast.
 2. Rechten die voortvloeien uit productfouten in verband met schade aan de aangekochte artikelen, worden uitgesloten indien de schade is veroorzaakt door onjuiste handelingen dan in de verkoopsovereenkomst vermeld of door personen die daaraan gelinkt. Dit geldt in het bijzonder als de koper de gebruiksaanwijzing van de fabrikant niet heeft gevolgd.
 3. Alle verdere handelingen of transporten van de verkochte goederen, die werden geaccepteerd door de klant, kunnen geen aanleiding geven tot verdere claims of vorderingen aan onzentwege.
 4. Wij bieden geen extra garantie, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen in de orderbevestiging van de respectievelijke goederen.
 5. Betreft detecteerbare materialen kunnen wij geen garantie geven op detecteerbaarheid omwille van verschillende kalibratie mogelijkheden van de machines bij de klant.

IX. Beperking van aansprakelijkheid

 1. Vorderingen van de koper voor schadevergoeding zijn uitgesloten. Dit geldt niet voor aanspraken van de koper voor schade die voortvloeit uit lichamelijk letsel, als gevolg van een niet nakomen van een materiële contractuele verplichting (verplichting die moet worden voldaan om de uitvoering van het contract mogelijk te maken en waarop de contractuele partner in vertrouwen kan rekenen) alsmede aanspraken op andere schade die voortvloeit uit het niet nakomen van een verplichting die wordt veroorzaakt door grove nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of personeel.
 2. In geval van het niet nakomen van een materiële contractuele verplichting, zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor eventuele te verwachten schade die typisch kan optreden onder het contract als het veroorzaakt wordt door een nalatigheid, tenzij de koper aansprakelijk is voor deze schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels of gezondheid.
 3. De beperkingen van de clausules 1 en 2 zijn ook van toepassing op de juridische vertegenwoordigers en de plaatsvervangende agenten van ons als er vorderingen rechtstreeks tegen hen worden gesteld.
 4. In geval van detecteerbaar materiaal kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet detecteren van deze materialen door de metaaldetector in het bedrijf. Wij kunnen nooit instaan voor enige vorm van schadevergoeding ten aanzien van de koper. De koper moet vóór het gebruik steeds de materialen testen op hun detecteerbaarheid, gelet de instellingen van de detectoren per toestel en product kunnen verschillen.
 5. Alle producten verkocht bij Avimko bvba zijn comform de Europese wetgeving en certificatie. Deze kunnen ten alle tijden opgevraagd worden indien deze niet gepubliceerd zijn. Producten waarvan er geen certificatie voorzien is zal expliciet vermeld worden in de productomschrijving. Alle mogelijke schade toe te wijzen aan het gebruik van deze materialen kan niet verhaald worden op Avimko bvba, zaakvoerder en medewerkers.

X. Beperking van vorderingen

 1. De vorderingen op gebreken vervallen binnen een jaar na het overhandigen van het aangekochte item. Deze beperkingstermijn is ook van toepassing op contractuele en niet-contractuele vorderingen op schadevergoeding van de koper die zijn gebaseerd op een defect van het aangekochte item.
 2. Eventuele aanspraken op schadevergoeding en vergoeding van de kosten ten opzichte van ons zullen binnen een jaar na de verzending van de goederen worden ingetrokken. Dit geldt niet voor aanspraken van de koper voor schade die voortvloeit uit lichamelijk letsel, als gevolg van het niet nakomen van een materiële contractuele verplichting (verplichting die moet worden voldaan om de uitvoering van het contract mogelijk te maken en waarop de contractuele partner in vertrouwen kan rekenen) alsmede aanspraken op andere schade die voortvloeit uit het niet nakomen van een verplichting die wordt veroorzaakt door grove nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of personeel.
 3. De bepalingen inzake wettelijke beperkingstermijnen blijven van kracht.

XI. Keuze van de wet, plaats van jurisdictie

 1. Eventuele contracten tussen ons en de Koper worden geregeld door de wetten van de Belgische staat, zonder de internationale uniforme wetgeving in het bijzonder te ondernemen, met name het VN-Verdrag inzake de internationale verkoop van goederen (CISG).
 2. Als de koper een koopman is, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit het contract de plaats van zaken van Avimko. Wij hebben niettemin het recht om een vordering in te dienen bij de algemene rechtspraak van de koper. Hetzelfde geldt indien de koper geen algemene rechtsplaats in België heeft of de woonplaats of de gewone plaats van verblijf niet bekend is op het moment dat het beroep wordt ingesteld.

XII. Slotbepaling

Mocht een van de bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden onjuist of onafdwingbaar zijn, dan is dit niet van invloed op de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden, tenzij een contractuele partij onredelijk benadeeld zou zijn door het weglaten van individuele clausules die de uitvoering van dit contract tussen beide partijen onmogelijk maakt.


Laatste wijziging: februari 2018